Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Vil ha «monsterskatt» på privat bruk av bedriftens eiendeler

Aktuelt   Av Roar Ness

Dersom ditt selskap eier boliger, båter, fly og fritidseiendom som også benyttes til privat bruk, kan du forvente en solid skatteregning dersom Finansdepartementet får det som de vil. Jeg tror de bommer på målet!

Finansdepartementet la før sommeren frem et forslag om særregler for skattlegging av privat konsum i selskap. Reglene har blitt omtalt som «stoppregler» og «monsterskatt», og innebærer at boligeiendom, fritidseiendom, båter, fly og helikopter som selskapet eier eller disponerer beskattes etter egne sjablonregler, med mindre det kan dokumenteres at objektene brukes i selskapets inntektsgivende aktivitet.

Hvis lovendringene skal tre i kraft fra årsskiftet, vil trolig forslaget bli behandlet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Etter planen skal regjeringen legge frem sitt budsjettforslag 6. oktober. I Wepe er vi veldig spente på utfallet!

Rammer urimelig hardt

Vi håper at Regjeringen vil lempe på forslaget fra Finansdepartementet. Slik det nå er formulert, tror vi det vil ramme unødvendig mange bedrifter urimelig hardt. Vi forstår at Finansdepartementet ønsker å beskatte en bedrifts leilighet i Spania, dersom den nærmest benyttes som privat feriested av daglig leder. Men at man skal beskatte like hardt en utleiehytte, som ikke er i bruk på grunn av oppussing, er helt urimelig.

Hvem får «monsterskatt»?

La oss ta det fra begynnelsen: Vi har allerede i dag regler om uttaks- og utbyttebeskatning ved privat bruk av selskapets eiendeler, men Regjeringen mener at dagens regelverk ikke er tilstrekkelig, og ønsker derfor å innføre strengere regler.

Personlige skattytere som eier, eventuelt sammen med nærstående, mer enn 50 % av aksjeselskap, ansvarlig selskap eller tilsvarende utenlandsk selskap er omfattet.

Faktisk bruk er ikke avgjørende

Når selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, skal eieren anses å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Det har ikke betydning om eieren faktisk har benyttet eiendelen privat.

Sjablongberegningen er lik enten selskapet eier, leier eller leaser formuesobjektet.

Beregning av fordelen

Fordelen skal fastsettes ved bruk av sjablong, og den skal fastsettes likt for både selskapet og eier som henholdsvis uttak og utbytte. Sjablongen avhenger av hvilken eiendel det gjelder.

Den skattepliktige fordelen for bolig- og fritidseiendom skal fastsettes til 0,5 % per uke (26 % per år) av det høyeste beløpet av omsetningsverdien eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

For helikopter, båt og fly er satsen 2 % per uke (104 % per år) av anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger.

Dersom eier/nærstående betaler for sin bruk av objektet, skal dette gå til fradrag i den skattepliktige fordelen krone for krone, og som nevnt skal det ikke beregnes noen fordel for de periodene man kan dokumentere at objektet har vært i bruk til inntektsgivende aktivitet.

Ved salg fra selskap til eier, skal fordelen settes til differansen mellom salgsvederlaget og den høyeste verdien av omsetningsverdi for formuesobjektet, eller anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning.

Et utrolig regnestykke

Ja, du leste riktig. Skattepliktig inntekt fordel for bolig- og fritidseiendom kan altså bli 26 % pr. år. Dette betyr at dersom du eier et selskap som eier en leilighet til 3,5 millioner som dessverre står ubrukt gjennom hele året, ja, da vil samlet beskatning bli mer enn en halv million, som følger:

Personlig aksjonær (utbytte):

3 500 000 * 0,26 = 910 000 (skattegrunnlag)

910 000 * 0,352 =   NOK 320 320 i skatt

Selskap (uttak):

910 000 * 0,22 = NOK 200 200 i skatt

Samlet beskatning blir NOK 520 520

Vi kunne tatt med andre eksempler som slår knallhard ut skattemessig, og det er ikke rart dette har fått navnet «monsterskatt!»

Omstridt forslag

Det har kommet mange innspill til lovforslaget. En fellesnevner blant rådgivningsmiljøene, som også Wepe er en del av, er at reglene vil ramme for vidt, og dermed gi uheldige konsekvenser. Det pekes blant annet at:

  • Eierkravet må være vesentlig høyere enn 50 %.
  • Det må presiseres hva som ligger i “egnet til privat bruk”.
  • Det må gjelde visse unntak fra presumsjonen om at skattyter skal anses for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året, særlig ved vedlikehold, oppgradering, forbud eller sesongvariasjoner.
  • Satsene for sjablongbeskatningen er for høye og kan nærmest anses for å ha straffelignende karakter på samme måte som mulkt og bøter.

Sjekk hva som gjelder for deg

Vi i Wepe følger utviklingen med de nye skattereglene nøye og er spente på hva som blir presentert i Statsbudsjettet 6. oktober. Er du usikker på om ditt selskap, eller du som eier, kan bli omfattet av disse særreglene, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss så snart som mulig.

Kilder: Sticos, BDO og Advokatfirmaet Strandenæs

 

 

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp