Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Er du forberedt på ny arveavgift?

Aktuelt   Av Roar Ness

Den omstridte arveavgiften er på vei til å bli gjeninnført. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å sikre en forutsigbar overføring av verdier til kommende generasjon.

19. desember la det såkalte «Torvik-utvalget» frem rapporten «Et helhetlig skattesystem» (NOU 2022.20), etter å ha foretatt den første, helhetlige gjennomgangen av det norske skattesystemet på mange år. Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen i juni 2021, og har vært ledet av samfunnsøkonomen Ragnar Torvik.

I rapporten fremmer de forslag om betydelige endringer i reglene som omhandler beskatning av aksjeinntekter, formue, bolig, arbeidsinntekter og merverdiavgiftssatser. Og utvalget presenterer et forslag om å gjeninnføre den kontroversielle arveavgiften.

Torvik-utvalget består av fageksperter og det gjenstår å se om det er politisk flertall for de ulike forslagene. Jeg skal ikke driste meg til å spå i fremtiden, men så mye vet vi:

  • Dagens ordning er gunstig for alle som skal videreføre eierskap i en bedrift til neste generasjon. Etter avskaffelsen av arveavgiften 1.januar 2014, har man nemlig kunnet motta gaver/arv samt kunnet gjennomføre generasjonsskifte, uten å måtte betale en avgift for dette.
  • Gjeninnføring av arveavgift er anbefaling fra Torvik-utvalget, og Støre-regjeringen er ikke noe mindre positiv til arveavgift enn regjeringen som nedsatte utvalget.

Det vil si at dersom du planlegger et generasjonsskifte i en bedrift du eier eller du ønsker å overføre eiendeler, bankinnskudd, aksjer eller tilsvarende til barn, barnebarn eller andre familiemedlemmer, kan det være en stor økonomisk besparelse å gjøre det nå fremfor å vente til arveavgiften eventuelt er gjeninnført.

Planlegg for arveavgift

Vi vet ikke sikkert om arveavgiften blir innført, eller i hvilken form, men vi vet fra tiden inntil 2014 at denne var på fra 6 til 10 % for barn, fosterbarn og foreldre, mens andre arvinger kunne komme opp i hele 15 % avgift av verdiene. Hva terskelverdiene (fribeløp) før arvingene må betale avgift og hva %-satsene blir er uklart, men vi kan spekulere i at vi får tilsvarende eller i nærheten av de «gebyrene» som gjaldt i den gamle loven.

Be om råd!

Som dine økonomiske rådgivere, sitter vi i Wepe på mye kunnskap og informasjon om selskapet ditt. Vi er tett på kundene våre og opplever at de spør oss – som første instans – om hva som er optimalt ut fra et økonomisk ståsted. Det handler om å skape stabilitet og forutsigbarhet for deg, for bedriften, for arvingene og andre involverte. Vi bruker vårt faglige nettverk, både internt og eksternt, for å gå opp veien for gjennomføringen av et generasjonsskifte tilpasset deg og dine.

Første steg: Optimaliser selskapsstrukturen

Før du gjennomfører et generasjonsskifte, kan det være gunstig å gjennomgå selskapsstrukturen. Dette er for å forsikre deg om at den er tilpasset med tanke på hva man ønsker å oppnå ved overføring til neste generasjon. Her er noen justeringer som kan være aktuelle:

Omdannelse. Eier du en virksomhet privat gjennom et enkeltpersonforetak, men ønsker å legge denne inn i et aksjeselskap før du foretar generasjonsskiftet? Da er det muligheter for å overføre virksomheten skattefritt til et aksjeselskap gjennom reglene for skattefri omdanning. Fristen for å gjennomføre dette er 30. juni. Når omdanningen er gjennomført, kan du gi aksjer til barna eller andre slektninger.

Holding. Eier du ditt eget aksjeselskap og ønsker å overføre aksjene til barna? Da kan det være hensiktsmessig å opprette en holding-struktur for dem, før de overtar aksjene. Enkelt forklart er et holdingsselskap et “moderselskap” som i hovedsak ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer. En slik struktur gir større fleksibilitet med hensyn til ulik disponering av fremtidig avkastning. Det åpner også for at fremtidige utbytter og gevinster vil kunne mottas tilnærmet skattefritt av holdingselskapet.

Fisjon. Har du flere virksomheter i aksjeselskapet? Da kan det være hensiktsmessig å skille ut de ulike virksomhetene i egne selskaper og benytte reglene om skattefri fisjon, før du overfører aksjene til barna. Dette vil være spesielt gunstig dersom barna skal overta ulike deler av virksomheten.

Involver din rådgiver

Uansett om du må vil foreta et generasjonsskifte eller et arveoppgjør så tar det ofte tid å komme i mål. Det er ofte flere involvert og mange meninger. Derfor er det lurt å involvere din nærmeste økonomiske rådgiver så tidlig som mulig for å gå opp en mulig vei for et skifte. Vi i Wepe kan regelverket, vi vet hva som er lovlig og riktig for å bringe verdier videre til neste generasjon. Finn kontaktinformasjon til våre rådgivere her.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp