Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Dette bør du vite om feriepenger

Aktuelt   Av Line Borstad

Det kan være krevende å forklare de ansatte hvorfor lønnslippen for juni ser ut som den gjør. La meg friske opp feriepenge-kunnskapen din!

Når du tar ferie, får du ikke lønn. Du får feriepenger i stedet. Feriepenger er en viss prosent av lønnen din, som arbeidsgiver har lagt til side gjennom hele året, for at du skal ha noe å leve av også når du ikke jobber. Hvor mye feriepenger du får, beregnes ut fra hvor mye du tjente i det foregående kalenderåret.

Utbetalingen i 2023 avhenger med andre ord av inntekten du hadde i 2022.

Selv om dette i utgangspunktet høres enkelt og greit ut, er det lett både for arbeidsgiver og arbeidstakere å gå seg vill i ulike regler og avtaler. Jeg vil derfor forsøke å svare på noen av de spørsmålene som gjerne dukker opp i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

NB: Som hovedregel er det Ferieloven som gjelder, men vær obs på at du eller dine ansatte kan ha en tariffavtale eller bedriftsintern avtale, som gir dere bedre vilkår enn denne.

Hvor mye får man utbetalt?

Om man følger ferielovens reguleringer, får den ansatte utbetalt 10,2 prosent av lønnen sin. Den ansatte kan ifølge samme lov avvikle 4 uker og 1 dag ferie. Mange har likevel en egen avtale om 12 prosent feriepenger og 5 ukers ferie for sine ansatte. Undersøk i arbeidsavtalen din eller personalhåndboken hva som gjelder for deg!

Dersom man fyller 60 år i ferieåret, har man rett til en ekstra uke ferie og 2,3 prosent ekstra feriepenger.

Når kommer feriepengene?

Selv om ferieloven sier at feriepenger skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling, er det likevel vanlig i de fleste bedrifter å utbetale alle feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni, uten hensyn til når de ansatte avvikler ferien.

Forskjell i feriepenger for måneds- og timelønnede

Selv om flesteparten av oss får utbetalt en fast månedslønn, er det i mange bransjer vel så vanlig at man lønnes etter hvor mange timer man jobber. Måneds- og timelønn er med andre ord litt forskjellige modeller, som får innvirkning på feriepengene.

For månedslønnede

Når en ansatt lønnes per måned blir feriepengene (som oftest) utbetalt i juni. Samtidig trekkes den ansatte for alle feriedagene vedkommende skal ta ut i løpet av året.

La meg ta et eksempel:

Anders hadde i 2022 en inntekt på 300 000. Sommeren 2023 skal han da få utbetalt 12 prosent av dette som feriepenger. Det vil si 36 000 kroner. Han får også vanlig lønn i juni. Om vi antar at han har en månedslønn på 26 000 kroner, skal han da til sammen få 62 000 kroner i juni.

Samtidig som feriepengene utbetales, trekkes han for de feriedagene han tar ut. Dette oppleves nok litt komplisert, men la oss for eksempelets skyld anta at Anders har 25 dagers ferie. For hver av disse blir han trukket 1200 kroner. Denne summen kommer vi frem til ved å dele månedslønnen hans på 21,67 dager. 21,67 dager er gjennomsnittet av antall arbeidsdager hver måned når det regnes 5 dager per uke (5 dager x 52 uker = 260 dager. 260 dager / 12 mnd = 21,67 dager i snitt pr mnd). 

Regnestykket ser da slik ut:

Feriepenger 12 % 36 000
Juni lønn 26 000 brutto
25 dager ferie (5 uker ferie) – 30 000 (kr 1 200 x 25 dager)
Utbetalt 32 000

Dersom den den ansatte har flere eller færre feriedager enn i dette eksempelet, vil trekket for feriedager justeres.

For timelønnede

Når ansatte lønnes per time, anbefales det å følge ferielovens hovedregel for utbetaling av feriepenger. Det vil si å utbetale disse, ikke som en engangssum i juni, men etter hvert som ferien avvikles. Likevel ser vi ofte at timelønnede får utbetalt feriepengene sine i juni samtidig som de får betaling for timene de jobbet i mai. Dette er ikke i tråd med ferielovens bestemmelser og skaper en situasjon der den ansatte ikke får utbetalt noe som helst når de kommer til august, fordi de da verken har feriepenger til gode eller har kunnet føre timer i juli.

Hva med ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger?

Hvis en ansatt ikke har vært i full jobb det foregående året, har vedkommende ikke opparbeidet seg rett til feriepenger. Det kan for eksempel være dersom man har vært student, avtjent militærtjeneste, hatt permisjon uten lønn eller vært permittert. Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger, kan motsette seg å ta ferie for den del av ferien som de ikke får feriepenger for. Retten til å motsette seg å ta ut ferie gjelder ikke dersom arbeidstakeren har full opptjening i opptjeningsåret hos tidligere arbeidsgiver.

Nyansatte kan kreve å få full ferie uavhengig av om de har opptjent feriepenger hos annen arbeidsgiver. De har også lov til å si nei til ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Har arbeidsgiver f.eks. fellesferie i løpet av sommerferien må også de nyansatte avvikle denne, selv om de ikke har feriepenger som dekker lønnsbortfallet.

Hva med ansatte som er permitterte?

Dersom en ansatt tar ferie under permitteringsperioden, vil permitteringen forlenges med like mange dager som tas ut. For ansatte som er fullt permittert og dermed ikke mottar noe lønn fra arbeidsgiver i juni, kan det etter ferielovens utbetalingsregler ikke foretas lønnstrekk for hele ferien i feriepengene. Mulige løsninger er da:

 • Vente med utbetaling av feriepenger til ferien avvikles
 • Utbetale feriepenger i juni og avtale med arbeidstaker at lønnstrekket for ferien gjøres i feriepengene
 • Dersom hoveddelen av ferien skal tas i sommer, kan arbeidsgiver utbetale feriepengene i juni, og kun gjøre lønnstrekk for de feriedagene som eventuelt er avviklet med lønn før avregningen gjøres.

Hva skjer om en ansatt blir syk?

Ansatte som blir syke før eller under ferien lurer på om ferien da kan kreves utsatt. Reglene for dette er som følger: En ansatt som blir 100 prosent arbeidsufør før den avtalte ferien starter, har rett til å få hele ferien utsatt til senere på året, hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før den avtalte ferien starter
 • Den ansatte dokumenterer fraværet med sykmelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

En ansatt som blir 100 prosent arbeidsufør i løpet av ferien, har rett til å få samme antall feriedager utsatt til senere samme år hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferien med en gang han eller hun er tilbake på jobb
 • Den ansatte dokumentere fraværet med sykemelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

Er feriepengene skattepliktige?

Feriepenger er skattepliktige, men utbetales trekkfritt da skatten av feriepengene gjøres de andre månedene i løpet av året. Feriepenger for den ekstra ferieuka for ansatte som har passert 60 år er trekkpliktig når de utbetales. Det samme gjelder dersom den ansatte slutter i løpet av året og får utbetalt sluttoppgjør.

Har du spørsmål om feriepenger, ikke nøl med å ta kontakt med din kundekontakt hos oss i Wepe.

Feriepenge-ordbok

 • Opptjeningsår
  Året før ferien avvikles (det året feriepengene opptjenes)
 • Ferieår
  Det året ferien avvikles og feriepengene som ble opptjent i fjor utbetales
 • 6. ferieuke
  En ekstra ferieuke for arbeidstakere som i løpet av ferieåret blir 60 år
 • Feriepengegrunnlag
  Lønnsgrunnlaget fra opptjeningsåret som det beregnes feriepenger av
 • 10,2 % feriepenger
  Ferielovens bestemmelser om satsen for beregning av feriepenger
 • 12 % feriepenger
  Avtalefestet sats for beregning av feriepenger
 • 2,3 % feriepenger
  Ferielovens sats for beregning av feriepenger til de som har fylt 60 år (begrenset til 6G)
Del artikkelen
Bloggen
to top

opp